Pierwszy w Polsce tego typu generator wezwań do zapłaty. Regulamin dostępu do generatora.

REGULAMIN

Regulamin dostępu do serwisu

UWAGA

W związku z czasowym darmowym dostępem do generatora, poniższy regulamin nie obowiązuje. Wystarczy wprowadzić login i hasło znajdujące się na dole strony w odpowiednie pola logowania.I Definicje oraz zasady ogólne
1. Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną poprzez dostęp do strony www.bowexpert.pl, zasady korzystania oraz ochrony danych osobowych.
2. Właścicielem serwisu pod nazwą Generator wezwań do zapłaty jest Biuro Obrotu Wierzytelnościami "Expert" ul. Mickiewicza 5/16, 32-300 Olkusz.
3. Pojęcia stosowane w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie:
- właściciel - Biuro Obrotu Wierzytelnościami "Expert"
32-300 Olkusz
ul. Mickiewicza 5/16
telefon 606243277
e-mail: animatek@interia.pl
NIP 637-119-86-14
Firma zarejestrowana jest od 2006 roku w Urzędzie M.i G. Olkusz
- użytkownik - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, lecz posiadająca zdolność do czynności prawnych, odbiorca Usługi
- hasła dostępu - nazwa użytkownika i hasło umożliwiające logowanie do strony www.bowexpert.pl
- generator- program umożliwijący szybkie, łatwe oraz poprawne sporządzanie wezwań do zapłaty
4. Korzystanie wymaga rejestracji oraz dokonania opłaty w wysokości;
- 18,45 zł ( z VAT ) za okres 5 dni dostępu do generatora
- 123,00 zł ( z VAT ) za okres 180 dni dostępu do generatora
5. Umowa sprzedaży pomiędzy Kupującym, a BOW Expert zostaje zawarta w przypadku:
- rejestracji kupującego poprzez pocztę e-mail zawierajace dane niezbędne do wystawienia faktury VAT
- uiszczenia zapłaty przelewem bankowym na rachunek ( nazwa i numer konta )
Biuro Obrotu Wierzytelnościami "Expert"
ul. Mickiewicza 5/16
32-300 Olkusz
nr rach. 29105016181000002301195554
- otrzymania przez użytkownika dostępu do strony ( niezwłocznie w ciągu 48 godzin ) poprzez przesłanie pocztą e-mail hasła dostępu (okres użytkowania rozpoczyna się od przesłania użytkownikowi hasła dostępu a nie wpłaty na konto).
- użytkownik uzyskuje dostęp do zasobów po wpisaniu loginu i hasła w oknach logowania umieszczonym na stronie logowanie
6. Dokonanie rejestracji i wykupu dostępu do strony oznacza akceptację Regulaminu.
7. Użytkownik za dokonaną wpłatę otrzymuje fakturę VAT, która jest wysyłana pocztą na adres podany w formularzu rejestracyjnym.
8. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w zamówieniu przesłanym pocztą elektroniczną.

II Warunki techniczne korzystania z serwisu i opis działania Generatora

1. Korzystanie z Usług jest możliwe pod warunkiem spełnienia następujących wymagań technicznych:
- posiadaniem urządzenia mającego dostęp do sieci Internet
- zainstalowania przeglądarki internetowej umożliwijącej wyświetlanie tekstów w postaci html
- edytora tekstów w postaci czytnika plików "RTF" więcej na temat tego pliku
- drukarki umożliwiającej drukowanie generowanych dokumentów
2. Korzystanie z pełnej funkcjonalności generatora może być także uzależnione od instalacji oprogramowania typu Java, Java Script, oraz akceptacji polityki cookies.
3. Właściciel zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań aby aplikacje umieszczone w ramach Generatora działały poprawnie.
4. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez użytkownika
5. Generator to w pełni bezpieczne narzędzie, gdyż nie zapisuje ( nie gromadzi ) ŻADNYCH danych wprowadzonych przez użytkownika ( nie gromadzi informacji w bazie danych oraz osobnych plikach za wyjątkiem plików "cookies" użytkownika, które nie pozwalają na jego identyfikację ). Po wprowadzeniu danych niezbędnych do wystawinia wezwania generowany jest plik "rtf" w którym to zawarte są wprowadzone przez użytkownika informacje. Po zamknięciu pliku, dane są automatycznie kasowane.
6. Użytkownik przed wygenerowaniem wezwania musi wprowadzić następujące informacje:
- dane wierzyciela
- dane dłużnika
- numer faktury
- datę wystawienia faktury
- termin płatności
- kwotę wynikającą z faktury
- kwotę jaką zobowiązany zapłacił
- odsetki
- opis zobowiązania ( w przypadku gdy należność wynika z innych dokumentów niż faktury )
W przypadku gdy wierzyciela reprezentuje pełnomocnik dodatkowo należy dodatkowo uzupełnić pola:
- dane pełnomocnika
- nazwa banku
- nr konta w banku
7. Generator umożliwia drukowanie wezwań z propozycjami ugodowymi w postaci rozłożenia należności na raty.
8. Użytkownik ma do wyboru następujące opcje:
-rozłożenie należności na raty liczone w tygodniach ( od 2 do 5 rat )
-rozłożenie należności na raty liczone w miesiącach ( od 2 do 5 rat )
9. Po wprowadzeniu danych określonych w dział II pkt. 6 oraz zaznaczenia opcji w dział II pkt. 8, generator samodzielnie dokona wszystkich obliczeń oraz samodzielnie rozłoży należność na wybrane przez użytkownika raty.
10. Generator umożliwia drukowanie wezwań do zapłaty z maksymanie jednorazowo 4 faktur.
11. Generator umożliwia drukowanie wezwań do zapłaty również z innych dokumentów niż faktury
12. Generator umożliwia drukowanie wezwań do zapłaty w przypadku gdy użytkownik zamierza dochodzić roszczenia w postępowaniu:
- cywilnym
- upominawczym
- uproszczonym ( przyjęto, że do kwoty 10 tyś. zł, ma zastosowanie to postępowanie)
13. Generator umożliwia także drukowanie wezwań do zapłaty dla roszczeń wynikających z prawomocnych orzeczeń sądów.
14. Generator umożliwia drukowanie upomnień jednorazowo z maksymalnie czterech faktur.
15. W przypadku gdy użytkownik zamierza dochodzić roszczenie w postępowaniu nakazowym lub elektronicznym, istnieje wbudowany kalkulator który po wprowadzeniu kwoty obliczy wszystkie koszty związane z tymi postępowaniami, które następnie można ręcznie wprowadzić w odpowiednie pola wezwania.

III Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje można składać drogą elektroniczą, telefonicznie lub listem poleconym na na podane w dziale I pkt 2 dane.
2. Kupujący może złożyć reklamację w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
3. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie nie później jednak niż w ciagu 14 dni.
4. O decyzji właściciela, użytkownik zostanie powiadomiony w taki sam sposób w jaki otrzymał reklamację.
5. W przypadku zagubienia hasła dostępu, użytkownik powinien zwrócić się do właściciela pocztą elektroniczną, o ponowne ustawienie hasła dostępu. W takim wypadku użytkownik nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów.
6. Użytkownik może odstąpić od umowy przed upływem czasu rozpoczęcia realizacji umowy.
7. Za rozpoczęcie umowy uważa się przesłanie przez właściciela na adres e-mail hasła dostępu.

IV Ochrona danych użytkownika

1. Poprzez rejestrację, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez właściciela danych osobowych w celu prawidłowej realizacji zamówienia.
2. Wszelkie dane osobowe otrzymywane przez właściciela są wykorzystane tylko do prawidłowego wystawienia faktury VAT oraz przesłania haseł dostępu.
a.) Faktura VAT wystawiana jest w postaci pliku PDF i wysyłana za pośrenictwem poczty e-mail podanej w czasie rejestracji.
b.) Przesłanie haseł dostępu o których mowa w dziale IV pkt 2 odbywa się za pośrednictwem poczty e-mail podanej w czasie rejestracji.
c.) Po wykonaniu w/w czynności dane użytkownika są kasowane.
3. Przetwarzanie otrzymanych danych osobowych odbywa się przy zachowaniu zasad określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późn. zmianami).
Jak wspomniano w dziale IV pkt 2, po przesłaniu haseł dostępu i wystawieniu faktury VAT dane są kasowane.
4. Każda osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo dostępu do nich, jak również do ich poprawiania i uaktualnienia oraz usunięcia.
5. Dane użytkownika nie są przez właściciela sprzedawane ani użyczane do żadnych celów stronie trzeciej.

V Postanowienia końcowe

1. Kopiowanie informacji zawartych w plikach "rtf" jest dozwolone TYLKO dla celów wystawienia wezwania i tylko dla użytkownika.
2. Ewentualne spory pomiędzy użytkownikem, a właścicielem, zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r., Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).
5. Właściciel jest uprawniony do zablokowania dostępu do konta lub usunięcia konta użytkownika korzystającego w sposób sprzeczny postanowieniami Regulaminu.
6. Właściciel jest uprawniony do zablokowania dostępu do konta lub usunięcia konta w przypadku udostępnienia przez użytkownika haseł dostępu innym osobom.
7. Niniejszy regulamin obowiazuje od 01.01.2017 roku.

Okazja !!!
Przez pewien okres dostęp do generatora za darmo
Login: X9ShCHkg
Hasło: TkXq2UjB